(továbbiakban: TÁJÉKOZTATÓ)

 

A Rubin-Agro Kft-nél (székhely: 8648 Balatonkeresztúr, 1304/2 hrsz..; Cégjegyzékszám: 14-09-307754; adószám: 14141777-2-14; (a továbbiakban „Rubin“) a www.rubinpince.hu weboldalunk/webáruházunk működtetése során kiemelt figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére. Ebben a dokumentumban részletes tájékoztatást adunk arról, hogy ügyfeleinkről és weboldalunk felhasználóiról milyen személyes adatokat, milyen jogalapon (hozzájárulás, vagy milyen más jogalapon) kezelünk; személyes adatait milyen célra használjuk, kinek adhatjuk át, és Önnek milyen jogai vannak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

 

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Rubin-Agro Kft., a www.rubinpince.hu webáruház üzemeltetője (a továbbiakban: Rubin vagy adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és – kezelési elveket, és Rubin adatvédelmi és – kezelési politikáját, amelyet Rubin, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Rubin különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”, „Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Jelen Tájékoztató a www.rubinpince.hu webáruházban megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A webáruház használata és a vásárlás során megadott személyes adatokat elsősorban a vevők rendeléseinek teljesítése, megrendelt csomagjaik kiszállítása érdekében kérjük és használjuk fel a Tájékoztatóban részletezettek szerint. Az egyéb személyes adat kezelésekről (munkavállalók és pályázók, üzleti partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése) saját belső szabályzatainkban vagy az adatfelvételkor adunk tájékoztatást az érintett számára.

Fenntartjuk a jogot a jelen Tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek  mindig a személyes adatok kezelésének  aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, a Tájékoztató módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Tájékoztató aktuális tartalmát.

 

RÓLUNK

Rubin felelős az Ön által velünk megosztott személyes adatokért, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében Rubin „adatkezelő”, adatai az alábbiak:

Az adatkezelő neve: Rubin-Agro Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatkezelő székhelye: 8648 Balatonkeresztúr, Hrsz.: 1304/2
Weblap: www.rubinpince.hu
Az adatkezelő elektronikus levelezési címe: info@rubinpince.hu
Az adatkezelő telefonszáma (Ügyfélszolgálat): +36-1-457-0757
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 14-09-307754
Az adatkezelő adószáma 14141777-2-14

 

FOGALMAK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Rubin adatkezelőnek minősül. Adatkezelő a honlap üzemeltetője.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Honlap: az adatkezelő által üzemeltetett rubinpince.hu webáruház és az oldala.

Szolgáltatás(ok): az adatkezelő által üzemeltetett, valamint az adatkezelő által biztosított, a honlapokon elérhető szolgáltatások.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a webáruházat felkeresi és a szolgáltatások igénybevételével személyes adatát az adatkezelőnek megadja.

Külső szolgáltató: az adatkezelő által a honlapok üzemeltetéséhez vagy azon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatás honlapjához, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

Tájékoztató: az adatkezelő jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója.

 

AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELVEK, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS ŐRZÉSI IDEJE

Adatokat honlapunkon, vásárlás vagy regisztráció során, közösségi médián keresztül vagy egyéb módon gyűjthetünk vagy kaphatunk Öntől. Néha ezt közvetlenül adja meg nekünk, néha mi gyűjtjük őket össze (például sütiket használva, hogy megértsük, hogyan használja weboldalunkat), időnként pedig mástól kaphatjuk meg azokat. Személyes adatait a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeljük, a szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és kizárólag célhoz kötötten használjuk fel.

Az adatok felhasználásának céljától függően az adatok kezelésének jogalapja lehet:
– online regisztráció vásárlásra: az Ön hozzájárulása
– a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítására és őrzésére: jogi kötelezettség teljesítése
– egyéb
, ld. lentebb

Az adatkezelésre főszabály szerint az Ön önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Ön által közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ön, mint felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Önnek ugyanakkor szavatolnia kell azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során Ön által más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Ön által megadott adatokért és feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség Önt, mint felhasználót terheli. Adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az Ön által megadott adatok felhasználásával kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet és az adatokat megadta. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelő az Ön által a honlapra történő belépéskor az IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása céljából (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Ön külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

A tartalomszolgáltatás keretében, illetve ahhoz kapcsolódóan történő adatkezelés jogalapja lehet az Ön önkéntes hozzájárulásán kívül Rubin lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az adatkezelő lényeges jogos érdeke, az adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az ő adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Ön adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál.

Az adatkezelésről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról az alábbi táblázatban talál részleteket:

Az adatkezelés típusa, forrása A kezelt személyes adatok Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
A webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés, a vásárlói regisztráció során megadott személyes adatok kezelése – Felhasználói név
– Jelszó
– Vezeték-és keresztnév
– E-mail cím
– Telefonszám, mobilszám
– Számlázási név és cím
– Szállítási név és cím
– A vásárlás és a regisztráció időpontja
– betöltött 18. életév
– IP címTájékoztatjuk, hogy semmilyen adatokat nem továbbítunk a közösségi média oldalak felé.
Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele, kapcsolattartás, szerződésszerű teljesítés, szabályszerű számla kiállítása, a szerződés, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a házhozszállítás lehetővé tétele. Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdése,
az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: E-ker tv.) 13/A. § (3) bekezdéseJogi kötelezettség teljesítése a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a promóciós játék nyertese esetén az adózásra vonatkozó jogi kötelezettség miatt,
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
A regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján ezeket az adatokat 8 évig meg kell őrizni.
Cookie-k (sütik) kezelése

Webáruházakra jellemző cookie-k (jelszóval védett, munkamenethez használt cookie, kosárhoz szükséges cookie és biztonsági cookie)

Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok A felhasználók azonosítása, a „kosár” nyilvántartása és a látogatók nyomon követése. Jogos érdek,
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
   
Tudakozódás során megadott adatok kezelése (kapcsolatfelvételi űrlapon a honlapon keresztül, e-mail-ben vagy telefonon) A velünk folytatott interakciótól függően

– Vezetéknév és keresztnév,
– e-mail cím
– Telefonszám
– Egyéb információk, amelyeket saját magáról a kérdésével kapcsolatban megosztott velünk (amely tartalmazhat akár különleges adatokat is).

Kérdései megválaszolásához, szolgáltatásaink javításához, szükség esetén a megfelelő szolgáltatásokkal való összekapcsolásához. Az érintett hozzájárulása,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
A megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon töröljük az adatokat, kivéve, ha egyedi esetben az adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
Promóciós műveletek
(Játék, nyereményjáték, versenyek, promóciós ajánlatok, mintakérések, felmérések stb. során összegyűjtött információk)
Amennyiben az érintett nem regisztrált:
– Név
– e-mail cím
– Telefonszám
Nyertesség esetén esetleg: cím, a tárgynyeremény kiszállításához (a játékszabályzatban foglaltaktól függően)
Annak ellenőrzésére, hogy egy személy csak egyszer vehessen részt a promócióban, továbbá kapcsolatfelvétel céljából Az érintett hozzájárulása,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
Jogi kötelezettség teljesítésenyertesség esetén az adószabályoknak való megfelelés céljából,
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
Naptári év utolsó napjáig,
kivéve a nyertesek esetén, ahol 5 évig.

Az adatkezelő tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Cég neve Székhelye, elérhetősége A vállalkozás által végzett tevékenység Továbbított adatok köre Az adattovábbítás célja
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Tel.: +36 1 767 8282 · ugyfelszolgalat@posta.hu
A megrendelt termék házhoz szállítása – szállítási név
– szállítási cím
– megrendelés értéke
– e-mail cím
A termékek kiszállítása és szükség esetén utánvéti díj beszedése céljából történő adatkezelés
OTP Mobil Szolgáltató Kft. 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.
Tel.: +36 1 366 6611 · ugyfelszolgalat@simple.hu
Online fizetés biztosítása (SimplePay)Online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése). – számlázási név
– számlázási cím
– e-mail cím
Adatkezelés online fizetés során
Takarékbank Zrt. 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja
Tel.: +36 1 311 3110 · kozpont@takarek.hu
Rubin bankszámla-vezetője, utalásos megbízások teljesítése, nyomonkövetése – név
– bankszámlaszám
– utalás összege
– utalás időpontja
– rendelés azonosító
Adatkezelés átulatlásos fizetés során

Google Adwords konverziókövetés használata

Az adatkezelő a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ha a felhasználó a honlapra Google-hirdetés által ér el, akkor egy, a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezáltal a cookie által a felhasználó nem azonosítható. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy

 

A Google Analytics alkalmazása

Honlapunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

AZ ADATOK ÁTADÁSA MÁS ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ VAGY KÜLSŐ SZEMÉLY RÉSZÉRE

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át. Ez alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, az adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

Abban az esetben, ha bármely üzletünket vagy eszközünket értékesítjük, az Ön személyes adatait elérhetővé tehetjük az ilyen üzlet vagy eszközök leendő vevője számára. Ha Rubin  vagy eszközei harmadik fél birtokába kerülnek, az ezekhez az eszközökhöz tartozó adatok szintén az átruházott eszközök közé tartoznak. Ilyen esetben az új adatkezelőként eljáró vevő feldolgozza az Ön adatait, és adatvédelmi irányelvei szabályozzák az Ön személyes adatainak feldolgozását.

Üzleti partnereink számára olyan módon adunk át információkat, amelyek anonimizáltak, tehát személyes adatok átadása nem történik. Az adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

 

ADATFELDOLGOZÓK

Az adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített adatfeldolgozókat veszik igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni, az adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére.

Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓINK

Üzleti műveleteink széles körének a nevünkben történő végrehajtásához megbízható külső felekre hagyatkozunk.

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére.

Regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatók, értékelések és hozzászólások rögzítése

Az adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a felhasználók számára, és értékelések, hozzászólások rögzítésére ad lehetőséget. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e külső szolgáltatók által az adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

Az adatkezelővel együttműködő, regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltató: Facebook Inc., Google LLC.

Egyéb külső szolgáltatók

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz / szolgáltatásokhoz hozzáférnek, és ezáltal a felhasználókról vagy a honlapokon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Inc., Google LLC, Twitter International Company, YouTube LLC. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Tiszteletben tartjuk az adatai védelméhez fűződő jogát, fontos, hogy ellenőrzést gyakorolhasson személyes adatai felett. Ezért Ön kérheti, hogy az adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A felhasználó személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@rubinpince.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.

A kérelmének kezeléséhez az adatkezelő Önt személyazonosságának igazolására kérheti.

A levélben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a felhasználó adatait.

Önt a következő jogok illetik meg:

 Jogai Lényeges tartalma
tájékoztatás joga Önnek joga van ahhoz, hogy világos, átlátható és könnyen érthető információkat szerezzen személyes adatainak felhasználási módjáról és jogairól, melyeket a jelen Tájékoztatóban ismertetünk.
hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A nyilvánvalóan megalapozatlan, túlzott vagy ismétlődő kérelmekre nem válaszolunk.

helyesbítés joga Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
törléshez/ elfeledtetéshez való jog Bizonyos esetekben jogosult a személyes adatainak törléséhez. Ez nem abszolút jog, mivel vannak olyan esetek (például a jogi kötelezettség teljesítése), amikor jogosultak vagyunk a személyes adatok megőrzésére.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket  – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

hozzájárulás alapú adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulás tetszőleges időpontban történő visszavonásának joga Ha az adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul, visszavonhatja hozzájárulását azok feldolgozásához. A hozzájárulás visszavonása nem érintheti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét. Fentebb megtalálhatja, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul-e.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

jogos érdekeken alapuló feldolgozással szembeni kifogás joga Ha az adatainak feldolgozása jogos érdeken alapul, bármikor visszavonhatja hozzájárulását azok feldolgozásához. Fentebb megtalálhatja, hogy a feldolgozás jogos érdeken alapul-e.
A felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtás joga Önnek jogában áll felvenni a kapcsolatot az országának adatvédelmi hatóságával és bírósághoz is fordulhat annak érdekében, hogy panasszal élhessen Rubin adatvédelmi gyakorlatával szemben.

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, mielőtt panaszt nyújtana be az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
korlátozás joga Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Cookie-k (sütik) kikapcsolásának joga Ön jogosult a sütik kikapcsolására. Az internetböngészők általában alapértelmezés szerint a sütik elfogadására vannak beállítva, de a böngésző beállításainak módosításával egyszerűen módosíthatja ezt.

Számos süti a honlapok/alkalmazások használhatóságának vagy funkcionalitásának javítására szolgál; a sütik letiltása ezért megakadályozhatja a honlapok /alkalmazások bizonyos részeinek elérését.

Ha korlátozni szeretné a beállított összes sütit (amelyek meggátolhatják a honlap bizonyos részeinek használatát), akkor ezt a böngésző beállításai között teheti meg. Ennek módjáról a böngészőben található Súgó funkció adhat tájékoztatást. További információkért kérjük, tekintse meg az alábbi hivatkozáson található információkat:

http://www.aboutcookies.org/;

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

– Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

– az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Tiltakozás joga Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Kérelmét elérhetőségeinken nyújthatja be.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. A határidő kivételesen két hónappal meghosszabbítható, melyről az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

ADATŐRZÉS

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig szükségünk van rá arra a célra, amelyre személyes adatait tároljuk, hogy teljesítsük az Ön igényeit, vagy megfeleljünk a jogi kötelezettségeinknek.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Annak érdekében, hogy megfeleljünk egyes jogi vagy hatósági kötelezettségeinknek, valamint hogy lehetővé tegyük Rubin számára a jogaink kezelését (például bírósági követeléseink érvényesítésére), illetve statisztikai vagy történeti célokra, egyes személyes adatok további megőrzésére kerülhet sor. Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak használatára, azokat eltávolítjuk a rendszereinkből és nyilvántartásainkból, vagy olyan mértékben anonimizáljuk, hogy az Ön személyazonossága azokból már nem határozható meg.

 

ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat ad át.

A weboldal üzemeltetője az adatkezelő.

Mindent megteszünk a személyes adatai védelme érdekében, és miután megkaptuk személyes adatait, szigorú eljárások és biztonsági intézkedések segítségével igyekszünk megakadályozni az illetéktelen hozzáférést. Mivel az interneten keresztüli információtovábbítás nem teljesen biztonságos, nem garantálhatjuk weboldalunkon keresztül továbbított adatai biztonságát. Mint ilyen, az átvitel az Ön saját felelősségére történik.

Adatvédelmi incidens előfordulása esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

– az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; – az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Honlapunk tartalmazhat külső webhelyeire mutató vagy onnan induló hivatkozásokat. Az említett weboldalak bármelyikére mutató hivatkozás követése esetén felhívjuk figyelmét, hogy ezek saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, és nem vagyunk felelősek ezekért az irányelvekért. Kérjük, ellenőrizze ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes adatot oszt meg ezekkel a weboldalakkal.

Ne felejtse el, hogy a közösségi média platformjaink vagy értékelés/hozzászólás címen közzétett tartalom látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok, például pénzügyi információk vagy címadatok megadásával kapcsolatban. Nem vállalunk felelősséget más személyek semmilyen egyéb tettéért, ha személyi adatait egy közösségi média platformunkon teszi közzé, és egyúttal javasoljuk, hogy ne osszon meg ilyen információkat.

 

KAPCSOLAT ÉS TÁJÉKOZTATÁS A JOGORVOSLATRÓL

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy fenti jogai valamelyikét gyakorolni kívánja, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

Weblap: rubinpince.hu
E-mail:info@rubinpince.hu
Telefon: +36-1-457-0757 (Ügyfélszolgálat)

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A felhasználó következő látogatással elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.

Budapest, 2020. május 11.